چیزی خواهم بود متفاوت

نه مثل دیگرانی که یکنواختند

نه مثل همه

میدانم تنها خواهم بود

تفاوت را دوست دارم

تفاوت در خوبی تفاوت در زیبایی

گاهی به مژه بر هم زدن پروانه ای هم

خیره خواهم شد

زیر سم اسب ها را نظاره خواهم کرد

نمی خواهم مورچه ای انجا غرق شود

دیوانه نخوانید مرا

به این جور ناز خریدن دمخوارم

زندگیم متفاوت است با دیگران

که نه از دل بریدن نگران می شوند

و نه معنای دل شکستن را درک کرده اند

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید