هوای باران دارم باز

شستن را منتظرم

بی آلایش چون کودک

لذت بردن از خوشی ها

بی دلهره چشم های نامحرم

خوابیدن زیر باران را دوست دارم

همه عمر به آرزوی دمی آسودن

اول دست اسودن از خود را دوست دارم

ساکت نمی شود درون

به حرافی خود چون پیرزنی نامهربان

خو کرده است

دیریست لبخندی از ته دل بر لبان ننشست

آرام آسودن و بی ادعا خندیدن را دوست دارم

بازیگری و هر روز به یک نقش نشستن

چون کدورتی بر دل

بر لعاب شفاف زندگی

بر نقش اصلی خود پاک باختن را دوست دارم

دنیا به پشیزی نمی ارزد

به یک نگاه عاشقانه یارم فروختن دنیا را دوست دارم

افریننده خود بسی رقص قلم داد

بر صحنه بی ادعای خلوصت

با سینه های باز رقصیدن

رها را دوست دارم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید