شادی و لبخند

رقصی خواهم کرد

شوری خواهم آفرید

لبخند می زنم

به تمام دنیا

من جز شادی چیزی نیستم

زیبا ترین لحظه لبخندی است

که می نشانم بر لبهایت

و بر لب آنانکه با دیدنم می خندند

چون دوستم دارندسایه لطفش بر سرم

سایه او تنهایم را پر خواهد کرد

حضورش پر است از زندگی

هر گوشه نشانی است از لبخندش

چه زیباست دوست داشتن

چه زیباست فهمیدن معنای بودن با او

همیشه پر خواهد شد

زندگی با اوست که می ماند

نباید گذاشت

گل خندها بر طاقچه خاطره ها

خشک شوند

باید آب داد معنای شادی را

دور کرد پریشانی اضطراب نرسیدن

سفر آرام خواهد بود

بازگشتش زیبا تر

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
سارا (سايبان عشق)

سلام. خيلي زيبا نوشتي. كاش پرواز پروانه ي دل آنقدر شور آفرين باشد كه فراتر از اوج احساس بلند تر از بلنداي عشق را با او و تنها با او حس كند! اويي كه يگانه لايق عشق ورزيدن است! شاد باشي