دنیا بی خدا معنی نداره

یه روز کناره یه دریای بزرگ نشسته بودم دریا طوفانی بود موج های سهمگینی به ساحل برخورد می کرد به تلاطم دریا که نگاه می کردم یادم به منیت انسانها افتاد یادم افتاد به انسانهای که منم منم می کنند و به اصطلاح خدا را بنده نیستند گفتم اگر یکی از این افراد در  این دریا گرفتار شود در مقابل این همه قدرت چه مجالی برای منم گفتن پیدا خواهد کرد و اگر به خدا اعتقاد نداشته باشد از چه کسی می خواهد که او را یاری کند . گاهی میشود که به آسمان خیره می شویم تا چشم کار میکند ارتفاع و آسمان و ستاره های درخشان و کهکشانهای پر نور باز به عظمت خداوند پی میبریم .

خدا را شکر که زنده ایم و ای کاش قدر حیات خود را خوب بدانیم و از این وقت و فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم  . سعدی استاد سخن فرموده اند

عمر گرانمایه در آن صرف شد   تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

تازه سعدی که بعد از قرنها هنوز نامش زنده و جاری است این را می گوید وای به حال ما از خدا کمک می خواهم که مرا یاری دهد تا فردی درست کار و نیک اندیش و از بندگان رستگار و آزاده پروردگار باشم

این مطلب را امروز برای این نوشته ام تا هر بار صفحه وب خود را باز میکنم به یاد نیایش و پرستش پروردگار هستی باشم و او را هیچ گاه فراموش نکنم

/ 2 نظر / 13 بازدید
سامان

اگر بخوام جوابت رو بدم باید یه تومار برات بنویسم پس جوابت را در وبم بگیر خیلی خوشحال می شوم با هم یه یکی به دویی بکنیم

نیلگون

پرستش زائیده حیرت است و حیرت نتیجه ندانستن و بی دانشی . دانش انسان را آن قدر بالا می برد که عظمت دریاها و طبیعت زمین نتواند او را به حیرت بکشاند تا به توهمی به نام خدای ناشناخته دچار گردد .