در هر زمان

دیدن رویت آرزوست

برای آنانکه خوب دیدن را می فهمند

در هر مکان

احساس عطر وجودت حدیثی است

برای آنان که احساسی دارند

آیا شود باز در

گدا سرای بی کسیم را بگشایی

و صدای قدم هایت راهرو تنهایم

را طنین انداز شود

دیدنت خود برای خودش

قصه ایست مکرر شنیدنی

گفتم بالاترین ثروت دنیا

با کدامین کلمه معنی می شود

گفت

هم صحبتی

فقیرترین انسانها آنانی هستند که

گوشی برای شنیدن ندارند و

محرمی برای

شکفتن خود

داستانهاست که در قلب

 آفریده می شوند

و با سکوت خود

انان را آرام به آرمگاهشان بدرقه می کنیم

برای گفتن احساسات خود

چون  

غریبی بزدل در

سرزمین گوشها می گردیم

چون رسم بی پروا گفتن را

نه اموخته ایم

و  نه گاهی میل به آموختنش را

در دل زنده میکنیم

گفتم عزیزترین

نفس ها برای کیست

گفت برای

آنکسی است

که وجودش تنها

آرامش است

و بجز خوبی

خبری نخواهد داشت

سوال کردم

و تو برای او

چه معنی خواهی داشت

تو همه فداکاری

 را در او معنی کردی

و خود چون سلطانی

 سر خوش از

لذت آرامش

بر ایثار او

 گذرا

نظاره خواهی

گفت 

لذت او در آرامش من است

و آرامش او

بجر با بودن من معنا

نخواهدداشت

گفتم روزی داستان

را از زبان او خواهم

شنید

شاید شنیدنی تر باشد

شاید حقیقت

در نگاه ها خفته است

که ساکتند

شاید زبان سکوت نگاهها را

باید دانست

و باید فهمید برای

دیدن حقیقت ها

چشم دل

کارا ترین است.

/ 0 نظر / 9 بازدید