کمک

نگاهم کردی آرام خندیدی

سر رو به پایین و نگاه بس عمیق

گفتم کاری کمکی

گفتی هیچ فقط سلامتی

گفتم سلامتی بجای خود پایدار

من کیم برای تو تا کاری کنم

گفتی بس است

درک نکردم

گفتی و نفهمیدم

منگ بودم

شاید در حسرت شنیدن صدایت

منگ شدم

کمک کن تابود شوم

از نابودی خود

با کمک کردن به آنانی که

خود مظهر کمکند

برای زنده بودن

برای حیات انسانیت

/ 0 نظر / 9 بازدید