حسرت

مانده ایم در تمنای دو نفس دیگر

در آرزوی بیشتر ماندن

بمانیم و عمرمان باز بگذرد

غافل از یک عمر بی خبری

یک لحظه دیگر را تمنا می کنیم

اینم یک لحظه دیگر

باز زندگی خواهیم کرد

چون دیگر ثانیه های ÷یشین

بین حسرت گذشته

و آرزوهای دیرین آتی

امروز را گم کردیم

ندانسته خود را بدست فراموشی گذاشتیم

ندانستیم زندگی ساده است

زندگی سلام بی پاسخ نیست

زندگی قهر نیست

در رگ آشتی جریان دارد

زندگی غصه خوردن نداشتن ها نیست

فریاد

زندگی دوست داشتن داشتنی هاست

کی خواهیم دانست

وقتی چند دقیقه ای بیش تا پایان سفر

راه نماند

خوبیها برای چند ثانیه وقت

ما منتظر نخواهند ماند

فرصت برای گفتن دوستت دارم

بینهایت نیست

زندگی آب تنی کردن در برکه اکنون است

زندگی رقصیدن در بارش باران مهر

زندگی گفتن بی پروای دوستت دارم

/ 0 نظر / 11 بازدید