دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه
» ۱۳٩٤/٧/۱٧ :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» ۱۳٩۳/۸/۱٩ :: عشق و نفرت
» ۱۳٩۳/٦/٥ :: ۱۳٩۳/٦/٥
» ۱۳٩۳/٥/٢٥ :: فیس بوک
» ۱۳٩۳/٥/٢٥ :: فیس بوک
» ۱۳٩۳/٥/٢٥ :: فیس بوک
» ۱۳٩٢/۱٢/٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» ۱۳٩٢/٢/۳٠ :: نیک بودن
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: عشقم
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: چشم و اشک
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ :: برگ و باد
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: عشق و ترس
» ۱۳٩۱/۱۱/٤ :: خواهش و پرستش
» ۱۳٩۱/۱٠/۸ :: شعر عاشقانه
» ۱۳٩۱/٢/۸ :: قلم
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: کمک
» ۱۳٩٠/۱/۱٧ :: سلام
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٠ :: درد و دل
» ۱۳۸٩/۸/۸ :: بی غمی
» ۱۳۸٩/٥/٢٠ :: چگونه پیشرفت کنیم
» ۱۳۸٩/٥/٢٠ :: ارزش کمی تامل
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: دلواپسی
» ۱۳۸٩/٤/٢٦ :: گفتگو
» ۱۳۸٩/٤/۱۳ :: خستگی
» ۱۳۸٩/۳/٢٩ :: زن و مرد
» ۱۳۸٩/٢/٢۱ :: زیستن
» ۱۳۸٩/۱/٢٧ :: دلنوشته
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: جملات پر معنا
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۸ :: قهر و آشتی
» ۱۳۸۸/٩/۱٥ :: عشق
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: ساده
» ۱۳۸۸/۸/۱٠ :: کاشکی
» ۱۳۸۸/۸/٢ :: خنده
» ۱۳۸۸/٧/٤ :: دوست
» ۱۳۸۸/٧/۳ :: ناشناس
» ۱۳۸۸/٧/۱ :: دوستت دارم
» ۱۳۸۸/٦/٢۸ :: قدر
» ۱۳۸۸/٦/٢٧ :: هدیه شیطان
» ۱۳۸۸/٦/۱۳ :: لحظه ها
» ۱۳۸۸/٦/٦ :: خواب دیدن
» ۱۳۸۸/٦/۳ :: کبوتر
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: نفس
» ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: تقصیر
» ۱۳۸۸/٥/۱٢ :: بوسه
» ۱۳۸۸/٥/٩ :: ۱۳۸۸/٥/٩
» ۱۳۸۸/٥/٥ :: کاش می دانستیم
» ۱۳۸۸/٤/٢٧ :: منتظر
» ۱۳۸۸/٤/٢٠ :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» ۱۳۸۸/٤/۱٧ :: پاسخ
» ۱۳۸۸/٤/۱٠ :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» ۱۳۸۸/٤/٩ :: محشر
» ۱۳۸۸/٤/٥ :: زمزمه با دل با یاد تو
» ۱۳۸۸/٤/۳ :: غم
» ۱۳۸۸/٤/۱ :: اشک
» ۱۳۸۸/۳/۱٢ :: من کیستم
» ۱۳۸۸/۳/٢ :: پاکی
» ۱۳۸۸/٢/٢٥ :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» ۱۳۸۸/٢/۱٦ :: پلک و پرواز
» ۱۳۸۸/٢/۱٠ :: شادی و لبخند
» ۱۳۸۸/٢/۳ :: راز
» ۱۳۸۸/۱/٢٠ :: دم خور
» ۱۳۸۸/۱/۱٢ :: کبوتر
» ۱۳۸۸/۱/٧ :: طعمه
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٦ :: لذت پروانه بودن
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٦ :: نقدی بر فیلم قاری یا خواننده
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۱ :: حسرت
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ :: سلام به او
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٢ :: پری
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: بازارچه
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٧/۱٢/۸ :: دل نوشته
» ۱۳۸٧/۱٢/٢ :: عاشقانه
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٩ :: بر باد
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: روانی
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: پرواز
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٧ :: حواست
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٦ :: بوسه
» ۱۳۸٧/۱۱/٥ :: دیدار
» ۱۳۸٧/۱۱/٤ :: خاطره
» ۱۳۸٧/۱۱/۳ :: ستاره
» ۱۳۸٧/۱۱/٢ :: سپهر
» ۱۳۸٧/۱۱/۱ :: پادشاه
» ۱۳۸٧/۱٠/۳٠ :: تکرار
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٩ :: زمزمه عاشق
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٩ :: ملوس
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: قشنگ
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٧ :: ترس
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ :: گلبرگ
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٠ :: شادی
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: صنم
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ :: همسفر
» ۱۳۸٧/۸/۱٧ :: آتش
» ۱۳۸٧/۸/۱٥ :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
» ۱۳۸٧/۸/۱۱ :: رقص
» ۱۳۸٧/۸/٧ :: منتظر
» ۱۳۸٧/۸/٤ :: سلام
» ۱۳۸٧/٧/۱۱ :: سفر
» ۱۳۸٧/٧/۳ :: بی صاحبی
» ۱۳۸٧/٧/۱ :: عشق
» ۱۳۸٧/٦/٢۸ :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» ۱۳۸٧/٦/۱٦ :: عطش
» ۱۳۸٧/٦/۱۱ :: جمله
» ۱۳۸٧/٦/٩ :: بدبیاری
» ۱۳۸٧/٦/٢ :: عشق به یار
» ۱۳۸٧/٥/٢٧ :: همه چیز نسبی است
» ۱۳۸٧/٥/۱۸ :: شعر عاشقانه
» ۱۳۸٧/٥/۱٦ :: دوست
» ۱۳۸٧/٥/٢ :: شکیبایی رفت
» ۱۳۸٧/۳/۳۱ :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» ۱۳۸٧/۳/٢٧ :: شجریان
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: یه شعر عاشقانه
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: آرامش نهایی
» ۱۳۸٧/۳/۱٢ :: دنیای ما
» ۱۳۸٧/٢/٢۱ :: در غربت
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٠ :: آرامش دلها با یاد خداست
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ :: دنیا بی خدا معنی نداره
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٩ :: روز والنتاين
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٤ :: ترس از گفتن حقيقت
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۳ :: سرما و دلگرمی
» ۱۳۸٦/۱٠/٥ :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» ۱۳۸٦/٩/۳٠ :: هميشه منطقی باشيم
» ۱۳۸٦/٩/٢٥ :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» ۱۳۸٦/٩/۱۱ :: قشنگ ترين قشنگ ها
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: برا دلمون بخنديم
» ۱۳۸٦/۸/۱٧ :: استفاده از تکنولوژی
» ۱۳۸٦/۸/۱٥ :: خوشحالم
» ۱۳۸٦/۳/٩ :: چرا نميشه به گذشتگان مسيج زد
» ۱۳۸٦/٢/۳٠ :: چقدر ما بي خياليم
» ۱۳۸٦/٢/٧ :: داستان تكراري ادما
» ۱۳۸٦/۱/۱٦ :: پاندول زندگی
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: بی مرام
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٥ :: پری تنها
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٤ :: عشق عاشق
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٦ :: براي كنترل زندگي خود چكار كنيم
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: ارزش با هم بودن
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: جملات خوب برای دوستان خوب
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٥/۱٢/٤ :: بخونيم برا دلمون
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٧ :: چگونه شاد باشيم و راحت زندگی کنيم
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ :: مديريت بر خويشتن
» ۱۳۸٥/۱٠/٩ :: امشب کريسمس است
» ۱۳۸٥/٩/٢٤ :: طريق خردمندان
» ۱۳۸٥/٩/٢٤ :: درسهايی از يک مدير
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: گزيده ای از تذکره الاولياء
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: چند مطلب
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: داستان توپهای گلف و زندگی
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: کوسه ای در حوض زندگی
» ۱۳۸٥/٦/٢٧ :: ۱۳۸٥/٦/٢٧
» ۱۳۸٥/٦/۳ :: ۱۳۸٥/٦/۳
» ۱۳۸٥/٥/٢٦ :: چند خطه شعر
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» ۱۳۸٥/٥/٩ :: برای خودمون و خدامون بنويسيم
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: وقتی يه ايرانی نامه انگليسی بنويسه!
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: دوست من باش يه دوسته واقعی
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
» ۱۳۸٥/۱/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٥
» ۱۳۸٤/۱٠/٢ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢
» ۱۳۸٤/٩/٢٩ :: ۱۳۸٤/٩/٢٩
» ۱۳۸٤/٩/٩ :: ۱۳۸٤/٩/٩
» ۱۳۸٤/٩/٧ :: ۱۳۸٤/٩/٧
» ۱۳۸٤/۸/٢٧ :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» ۱۳۸٤/۸/٢٧ :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» ۱۳۸٤/۸/٢٦ :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» ۱۳۸٤/۸/٢٦ :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» ۱۳۸٤/۸/٢٦ :: ۱۳۸٤/۸/٢٦